Kurt Herrmann - Art
Detail - Waikiki Wet Dream
2020